• 08 - 768 69 19
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Expeditionstider: tisdag och torsdag 09.30 - 12.00

Ekonomirådet

Församlingens Ekonomiråd

Varje församling ska utse ett ekonomiråd som ansvarar för förvaltningen av församlingens egendom och ekonomi.

Ekonomirådet består av kyrkoherden samt minst fyra och högst åtta ledamöter. Beslut om antalet ledamöter och om antalet ersättare fattas av det ordinarie församlingsmötet.

Ekonomirådet ska visa omsorg om församlingslivet och verka för dess utveckling, samt uppmärksamt följa och främja församlingens ekonomiska ställning. Till de uppgifter som åvilar ekonomirådet hör bland annat följande:

 1. förvalta och efter behov anskaffa, uthyra eller avyttra fast och lös egendom,
 2. förhandla om lån och borgensåtagande om så behövs,
 3. upprätta en placeringspolicy för församlingens kapital i enlighet med Stiftets riktlinjer för kapitalförvaltning,
 4. föra räkenskaper, upprätta bokslut och verksamhetsberättelse samt efter samråd med församlingens pastoralråd fastställa budget för påföljande kalenderår att senast av Stiftet fastställt datum sändas in till Biskopsämbetet för godkännande av Stiftets biskop,
 5. vid behov godkänna att kyrkoherden utser någon annan att teckna församlingens firma,
 6. upprätta principer för anställningar, lönesättning och andra personalfrågor i enlighet med Stiftets riktlinjer,
 7. anskaffa erforderliga lokaler och tillse att dessa vårdas,
 8. upprätta underhållsplan för församlingens fastigheter enligt anvisningar från Stiftets ekonomiråd,
 9. tillse att församlingens föremål av religiöst eller historiskt värde vårdas,
 10. säkerställa att Stiftets riktlinjer för beställning, attest och utanordning följs,
 11. säkerställa att Stiftets riktlinjer för donationer följs, samt
 12. säkerställa att Stiftets riktlinjer för upptagande av kollekt följs.

En ny kyrka får inte uppföras utan att skriftligt tillstånd har lämnats av Stiftets biskop. Detsamma gäller vid förvärv av en byggnad för att användas som kyrka. Innan begäran om tillstånd görs ska församlingens pastoralråd höras. Om biskopen lämnar tillstånd att uppföra en ny kyrka eller att förvärva en byggnad för att användas som kyrka ska vid genomförandet samråd ske med Stiftets byggnadsutskott.

Väsentliga förändringar av församlingens gudstjänstrum kräver, utöver att församlingens pastoralråd hörs, skriftligt medgivande av Stiftets byggnadsutskott. Innan sådant medgivande har erhållits får genomförandet av den önskade förändringen inte påbörjas.

Vid uppförande av en ny kyrka eller förvärv av en byggnad för att användas som kyrka samt vid inredning eller förändring av församlingens gudstjänstrum ska Stiftets riktlinjer för uppförande, förvärv och förändring av kyrka följas.

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Bokslut och övriga handlingar av betydelse för revisionen ska senast den sista mars överlämnas till revisorerna. Kopia av bokslutet ska i enlighet med § 8.6 insändas till Biskopsämbetet efter det att församlingsmötet har hållits.


Vår Frus Katolska Församling i Täby

Konvaljvägen 4 B

183 30 Täby

Telefon: 08 - 768 69 19
E-post: kyrkoherde@varfrukyrkan.se
Bankgiro: 5561-1271
Swish-nummer: 123 000 92 17

Vår Frus Katolska Församling i Täby

Konvaljvägen 4 B
183 30 Täby